Struktūra

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. K-262
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 7 straipsnio 4 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2007-12-14 sprendimu Nr. K-223, 17.1. punktą ir atsižvelgdama į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. 9.4.-1936 (8.7.) „Dėl numatomų asignavimų priešgaisrinės saugos funkcijoms atlikti ir ugniagesių komandų veiklos organizavimo“ bei Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2011 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. 3S-833 (1.20.) „Dėl savivaldybės ugniagesių komandų veiklos organizavimo“, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Likviduoti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos Punios ugniagesių komandą.

2. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos struktūrą (pridedama).

3. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių – 75.

4. Pripažinti netekusiais galios Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. K-223 (pakeitimas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K-422) 2 ir 3 punktus, o 4-7 punktus laikyti 2-5 punktais.

5. Įpareigoti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorių Raimundą Markauską per dvi darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbuotojų sąrašą ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šio sprendimo 1 punkte nurodytos ugniagesių komandos likvidavimu.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo1-4 punktai įsigalioja 2012 m. kovo 31 d.

 

Savivaldybės meras                                                                               Algirdas Vrubliauskas